Projekty

SDGCultheritage

 

Projekt jest wynikiem współpracy między pięcioma europejskimi organizacjami kulturalnymi w celu:

 • Wsparcia sektora kreatywnego w dostosowaniu strategii i działań do Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs);
 • Podnoszenia świadomości wśród organizacji partnerskich, pracowników, odbiorców działań, interesariuszy, szerszej opinii publicznej oraz popularyzowanie wiedzy na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Okres realizacji: 01/04/2023 – 31/03/2025

Budżet projektu: 200 000,00 €

Strona internetowa projektu

Projekt pn. „SDGCultheritage. Let’s create an SDGs heritage” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Kreatywna Europa 2021-2027.

InterRevita

 

Głównym celem projektu "InterRevita" jest poprawa instrumentów polityki w zakresie zintegrowanego rozwoju terytorialnego małych i średnich miast. Działania prowadzone w ramach projektu skupią się na wprowadzeniu zmian do instrumentów polityki w następujących obszarach tematycznych:

 • Rewitalizacja,
 • Wsparcie rozwoju lokalnego/regionalnego,
 • Adaptacja do zmian klimatycznych,
 • Wsparcie biznesu i rozwoju nowych przedsiębiorstw.
 • Realizacja projektu przyczyni się do poprawy komfortu i jakości życia w małych i średnich miastach w oparciu o 3 filary: społeczny, gospodarczy i środowiskowy.

Okres realizacji: 01/03/2023 – 28/02/2027

Budżet projektu: 1 417 930,00 €

Strona internetowa projektu

Obserwuj nas w mediach spoełecznościowych!

Projekt "InterRevita: Lepsze życie w małych i średnich miastach: od działań międzyregionalnych do ulepszonych strategii rewitalizacji" jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa 2021-2027.

Central Mountains

 

Projekt "Central Mountains" odpowiada na wyzwanie jakim jest zbudowanie długotrwałej oraz stabilnej współpracy ponad granicami na obszarach górskich. Wiele z tych terenów boryka się bowiem z  niskim poziomem spójności terytorialnej, brakiem wspólnej wizji i efektywnej współpracy, brakiem finansowania a także niewystarczającym zaangażowaniem obywateli.

Z tych względów celem projektu jest poprawa struktur i procesów zarządzania, które są kluczowe dla wzmocnienia rozwoju regionalnego i osiągnięcia spójności ponad granicami.

Okres realizacji: 01/03/2023 – 28/02/2026

Budżet projektu: 2 334 902,00 €

Strona internetowa projektu

Obserwuj nas w mediach społecznościowych!

Projekt "Central Mountains: Od Alp po Karpaty – wzmocnienie modeli zarządzania dla zrównoważonego rozwoju obszarów górskich w Europie Środkowej" jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027.

 

ThisPLACED

 

Głównym celem projektu ThisPLACED „ThisPLACED. Odkrywanie na nowo krajobrazów i tożsamości peryferyjnych regionów kulturowych w UE” jest zdefiniowanie korzystnego i autentycznego wizerunku dla peryferyjnych regionów kulturowych w UE oraz jego dalsze wykorzystanie w celu promocji tych regionów wśród szerokiej publiczności. Bazując na elementach dziedzictwa kulturowego takich jak zbiory, architektura, obiekty kulturalne lub archeologiczne, a także tradycje, legendy, muzyka oraz taniec, projekt zamierza stworzyć atrakcyjną tożsamość dla 4 obszarów pilotażowych. Wykorzystanie cennych walorów kultowych przyczyni się do rewitalizacji zaangażowanych obszarów.

Okres realizacji: 01/09/2022 – 31/08/2024

Budżet projektu: 199 921,60 €

Strona internetowa projektu

Projekt pn. „ThisPLACED. Odkrywanie na nowo krajobrazów i tożsamości peryferyjnych regionów kulturowych w UE” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Kreatywna Europa 2021-2027.

FOR HERITAGE

 

Projekt ForHeritage stawia sobie za cel zebranie i przeanalizowanie rezultatów wcześniejszych projektów realizowanych ze środków UE i – na ich podstawie – opracowanie, weryfikacja i upowszechnienie najlepszych praktyk dotyczących zarządzania obiektami dziedzictwa kulturowego. Partnerem wiodącym projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Wcześniejsze projekty realizowane ze środków UE, których rezultaty będą stanowić punkt odniesienia dla projektu ForHeritage, to:

 • Projekt RESTAURA (INTERREG Europa Środkowa): zintegrowane plany rewitalizacji obiektów zabytkowych
 • Projekt FORGET HERITAGE (INTERREG Europa Środkowa): readaptacja i waloryzacja obiektów o wartości historycznej poprzez wzmacnianie sektora kulturowego i kreatywnego;
 • Projekt IFISE (fi-compass): innowacyjne narzędzia finansowe wspierające ekonomię społeczną;
 • Projekt CLIC (H2020): wykorzystanie modeli gospodarki obiegu zamkniętego w inwestycjach w readaptację obiektów o wartości historycznej.

Realizacja projektu jest uzasadniona potrzebą udostępnienia interesariuszom na poziomie lokalnym dobrych praktyk zarządzania obiektami zabytkowymi zaczerpniętych z najlepszych praktyk międzynarodowych projektów realizowanych ze środków UE.

Okres realizacji: 01/03/2020 – 28/02/2022

Budżet projektu: 867 925,00 € 

Strona internetowa projektu

Facebook 

Projekt „ForHeritage. Doskonałość w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym w Europie Środkowej" jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa Środkowa 2014-2020.

POLSKO-NIEMIECKI SZLAK PIWNY


„Polsko-Niemiecki Szlak Piwny” to projekt turystyczny budujący na wspólnych, sięgających XIII wieku tradycjach piwowarskich pogranicza polsko-saksońskiego. Adresatami szlaku są turyści, a jego utworzenie przyczyni się m. in. do powstania nowych miejsc pracy w turystyce i powiązanych z nią branżach.

Fundacja Ochrony Krajobrazu pełni rolę partnera wiodącego, a partnerem niemieckim projektu jest stowarzyszenie Tourismusverein Bautzen z Budziszyna (Niemcy).

Czas trwania projektu: 01/04/2017 - 31/12/ 2017

Budżet projektu: 21 783,30 €

Dofinansowanie z EFRR: 18 515,80 €

Strona internetowa projektu

Projekt pn. „Wspólna koncepcja i promocja Polsko-Niemieckiego Szlaku Piwnego” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska–Saksonia 2014-2022 oraz ze środków budżetu państwa.

RESTAURA


Projekt „RESTAURA" ma na celu identyfikację, przetestowanie, ocenę oraz promocję dobrych praktyk w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w przedsięwzięciach dotyczących rewitalizacji obiektów o wartości historycznej.

W projekcie bierze udział 10 instytucji partnerskich z 4 krajów: Polski, Słowacji, Słowenii oraz Chorwacji. Fundacja Ochrony Krajobrazu jest odpowiedzialna za koordynację jednego z pakietów merytorycznych projektu.

Czas trwania projektu: 01/06/2016 - 31/05/2019

Budżet projektu: 2 086 281,50 €

Dofinansowanie z EFRR: 1 773 339,27 €

Strona internetowa projektu

Odwiedzaj nas w mediach społecznościowych!

Projekt pn. „RESTAURA. Rewitalizacja przestrzeni zabytkowych poprzez mechanizmy partnerstwa publiczno-prywatnego” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa Środkowa 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa.