Projekty

FOR HERITAGE

 

Projekt ForHeritage stawia sobie za cel zebranie i przeanalizowanie rezultatów wcześniejszych projektów realizowanych ze środków UE i – na ich podstawie – opracowanie, weryfikacja i upowszechnienie najlepszych praktyk dotyczących zarządzania obiektami dziedzictwa kulturowego. Partnerem wiodącym projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Wcześniejsze projekty realizowane ze środków UE, których rezultaty będą stanowić punkt odniesienia dla projektu ForHeritage, to:

  • Projekt RESTAURA (INTERREG Europa Środkowa): zintegrowane plany rewitalizacji obiektów zabytkowych
  • Projekt FORGET HERITAGE (INTERREG Europa Środkowa): readaptacja i waloryzacja obiektów o wartości historycznej poprzez wzmacnianie sektora kulturowego i kreatywnego;
  • Projekt IFISE (fi-compass): innowacyjne narzędzia finansowe wspierające ekonomię społeczną;
  • Projekt CLIC (H2020): wykorzystanie modeli gospodarki obiegu zamkniętego w inwestycjach w readaptację obiektów o wartości historycznej.

Realizacja projektu jest uzasadniona potrzebą udostępnienia interesariuszom na poziomie lokalnym dobrych praktyk zarządzania obiektami zabytkowymi zaczerpniętych z najlepszych praktyk międzynarodowych projektów realizowanych ze środków UE.

Okres realizacji: 01.03.2020 – 28.02.2022

Budżet projektu: 867 925,00 €

Strona internetowa: https://www.interreg-central.eu/forheritage 

Facebook: www.facebook.com/forheritagecentraleurope 

Projekt „ForHeritage. Doskonałość w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym w Europie Środkowej" jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa Środkowa 2014-2020.

BALTIC MAKERS


Projekt „BALTIC MAKERS" stara się powiązać nowoczesne narzędzia dostępne dzięki internetowi z rosnącym zainteresowaniem i zapotrzebowaniem na niepowtarzalne produkty wytwarzane ręcznie. Partnerzy z Litwy, Finlandii, Łotwy i Polski chcą zastanowić się i sprawdzić, w jaki sposób wykorzystać nowe technologie (np. e-commerce, media społecznościowe) do komercjalizacji i profesjonalizacji działalności rzemieślników i lokalnych twórców z obszaru Morza Bałtyckiego.

Fundacja Ochrony Krajobrazu jest pomysłodawcą projektu.

Czas trwania projektu: 1 września 2017-31 sierpnia 2018

Budżet projektu: 50 000,00 €

Projekt pn. „BALTIC MAKERS. Rzemieślnicy i lokalni twórcy z regionu Morza Bałtyckiego w obliczu komercjalizacji rękodzieła” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 4.1 programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa.

POLSKO-NIEMIECKI SZLAK PIWNY


„Polsko-Niemiecki Szlak Piwny” to projekt turystyczny budujący na wspólnych, sięgających XIII wieku tradycjach piwowarskich pogranicza polsko-saksońskiego. Adresatami szlaku są turyści, a jego utworzenie przyczyni się m. in. do powstania nowych miejsc pracy w turystyce i powiązanych z nią branżach.

Fundacja Ochrony Krajobrazu pełni rolę partnera wiodącego, a partnerem niemieckim projektu jest stowarzyszenie Tourismusverein Bautzen z Budziszyna (Niemcy).

Czas trwania projektu: 1 kwietnia 2017-31 grudnia 2017

Budżet projektu: 21 783,30 €

Dofinansowanie z EFRR: 18 515,80 €

Strona internetowa projektu

Projekt pn. „Wspólna koncepcja i promocja Polsko-Niemieckiego Szlaku Piwnego” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska–Saksonia 2014-2022 oraz ze środków budżetu państwa.

RESTAURA


Projekt „RESTAURA" ma na celu identyfikację, przetestowanie, ocenę oraz promocję dobrych praktyk w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w przedsięwzięciach dotyczących rewitalizacji obiektów o wartości historycznej.

W projekcie bierze udział 10 instytucji partnerskich z 4 krajów: Polski, Słowacji, Słowenii oraz Chorwacji. Fundacja Ochrony Krajobrazu jest odpowiedzialna za koordynację jednego z pakietów merytorycznych projektu.

Czas trwania projektu: 1 czerwca 2016-31 maja 2019

Budżet projektu: 2 086 281,50 €

Dofinansowanie z EFRR: 1 773 339,27 €

Strona internetowa projektu RESTAURA

Odwiedzaj nas w mediach społecznościowych!

Projekt pn. „RESTAURA. Rewitalizacja przestrzeni zabytkowych poprzez mechanizmy partnerstwa publiczno-prywatnego” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa Środkowa 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa.

BALTIC STORIES


Głównym celem projektu „BALTIC STORIES − Seed Money Project" jest przyciągnięcie większej liczby turystów do regionu Morza Bałtyckiego, organizacja nowych wydarzeń kulturalnych, a także rozwój turystyki eventowej. Cel ten ma zostać osiągnięty dzięki wspólnej, szerszej promocji regionu, w którym odbywa się wiele imprez i festiwali czerpiących z lokalnego dziedzictwa kulturowego.

W projekcie uczestniczą partnerzy z Danii, Szwecji, Polski i Estonii. Fundacja Ochrony Krajobrazu pełni w projekcie funkcję partnera wiodącego.

Czas trwania projektu: kwiecień-listopad 2016

Projekt pn. „BALTIC STORIES. Turystyka eventowa w regionie Morza Bałtyckiego bazująca na wspólnej historii, tradycjach i wspólnej tożsamości kulturowej” jest dofinansowany z instrumentu Seed Money Facility EUSBSR oraz ze środków budżetu państwa.